University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Struck, Daniel Patrick
City Phoenix
State AZ
Role(s) Attorney
Gender M
Case(s) CW-AZ-0002 : B.K. v. McKay
IM-AZ-0030 : Urdaneta v. Keeton
IM-CA-0026 : Kiniti v. Myers
IM-CA-0033 : Woods v. Myers
IM-CA-0148 : Owino v. CoreCivic, Inc.
IM-CA-0154 : Gonzalez v. CoreCivic, Inc.
IM-CA-0176 : Alcantara v. Archambeault
IM-GA-0012 : Barrientos v. Corecivic
IM-GA-0016 : Martinez v. Donahue
IM-MD-0011 : Ndambi v. CoreCivic
IM-TX-0050 : Gonzalez v. CoreCivic
JC-AZ-0005 : Demery v. Arpaio
JC-AZ-0015 : Lucero-Gonzalez v. Kline
JC-AZ-0016 : Fenty v. Penzone
JC-CA-0147 : Alvarez v. LaRose
JC-DC-0013 : Hughes v. District of Columbia
JC-DC-0014 : Pierce v. District of Columbia
MH-AZ-0001 : Arnold v. Lewis
PC-AZ-0004 : Casey v. Lewis
PC-AZ-0006 : Hook v. Arizona
PC-AZ-0015 : Prison Legal News v. Corrections Corporation of America
PC-AZ-0018 : Parsons v. Ryan
PC-AZ-0021 : Prison Legal News v. Ryan
PC-AZ-0022 : Nielson v. Shinn
PC-CA-0051 : Schilling v. TransCor America LLC
PC-DC-0019 : Wright v. Corrections Corporation of America
PC-HI-0005 : Davis v. Abercrombie
PC-ID-0007 : Kelly v. Corrections Corporation of America
PC-ID-0009 : Castillon v. Correction Corporation of America
PC-OH-0009 : Busey v. Corrections Corp
PC-TN-0016 : Cedillo v. Transcor America LLC

back
new people search