University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Johnson, Darren W.
City New York
State NY
Role(s) Attorney
Case(s) IM-AZ-0030 : Urdaneta v. Keeton
IM-MD-0016 : Coreas v. Bounds
IM-TX-0053 : Barrera v. Wolf
IM-WA-0044 : Dawson v. Asher
IM-WA-0047 : CastaƱeda Juarez v. Asher
JC-CA-0147 : Alvarez v. LaRose
JC-MD-0017 : Seth v. McDonough
JC-TN-0012 : Busby v. Bonner
PC-OH-0034 : Wilson v. Williams
PC-OR-0016 : Maney v. Brown
PC-WA-0033 : Colvin v. Inslee

back
new people search