University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Campbell, Benton J
City New York
State NY
Role(s) Attorney
Gender M
Case(s) FA-NY-0001 : ACORN v. United States
IM-LA-0012 : Achari v. Signal International, LLC
IM-LA-0013 : Chakkiyattil v. Signal International, LLC
IM-LA-0014 : Krishnakutty v. Signal International, LLC
IM-LA-0015 : Devassy v. Signal International, LLC
IM-LA-0016 : Singh v. Signal International, LLC
IM-NY-0008 : Yakubova v. Chertoff
JC-NY-0010 : U.S. v. Nassau County Sheriff's Dept.
MH-NY-0009 : U.S. v. City of New York (Kings County Hospital)
PB-NY-0013 : O'Toole v. Cuomo & U.S. v. New York (formerly Disability Advocates Inc. (DAI) v. Pataki)

back
new people search