University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Safavi, Nancy
City Washington
State DC
Role(s) Attorney
Gender F
Case(s) IM-NY-0008 : Yakubova v. Chertoff
IM-WA-0015 : Roshandel v. Chertoff

back
new people search