University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Horne, Thomas C.
City Phoenix
State AZ
Role(s) Attorney
Gender F
Case(s) CJ-AZ-0002 : Wood v. Ryan
CW-AZ-0001 : J.K. v. Eden
EE-AZ-0127 : Rudebusch v. State of Arizona
IM-AZ-0015 : United States v. Arizona
IM-AZ-0016 : Friendly House v. Whiting
IM-TX-0034 : State of Texas v. United States
PB-AZ-0002 : Diaz v. Brewer
PB-AZ-0004 : Majors v. Jeanes
PC-AZ-0018 : Parsons v. Ryan
VR-AZ-0052 : Gonzalez v. State of Arizona
VR-DC-1169 : Shelby County v. Holder

back
new people search