University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Berkman, Deborah
City New York
State NY
Role(s) Attorney
Gender F
Case(s) IM-NY-0008 : Yakubova v. Chertoff
IM-NY-0024 : M.K.B. v. Eggleston
IM-NY-0043 : Milanes v. Chertoff

back
new people search