University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Rosenberg, Scott Alan
City New York
State NY
Role(s) Attorney
Gender M
Case(s) DR-NY-0009 : Lovely H. v. Eggleston
DR-NY-0010 : Blatch v. Franco
IM-CA-0128 : N.T.C. v. U.S. Immigration and Customs Enforcement
IM-NY-0022 : Lewis v. Grinker
IM-NY-0024 : M.K.B. v. Eggleston
PB-NY-0002 : McCain v. Koch
PB-NY-0003 : Reynolds v. Giuliani
PB-NY-0004 : Jiggets v. Dowling
PB-NY-0007 : Meachem v. Wing
PB-NY-0029 : Hercules v. Doar
PC-NY-0002 : Clarkson v. Coughlin
PC-NY-0060 : Messiah S. v. Alexander
PC-VI-0001 : Carty v. Farrelly
PH-NY-0002 : United States v. NYC Housing Authority, Davis v. NYC Housing Authority

back
new people search