University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Stevens, Jane Greengold
City New York
State NY
Role(s) Attorney
Race
Gender F
Case(s) IM-NY-0008 : Yakubova v. Chertoff
IM-NY-0024 : M.K.B. v. Eggleston
IM-NY-0043 : Milanes v. Chertoff
IM-NY-0048 : Tsamcho v. Napolitano
PB-NY-0027 : Taylor v. Zucker
PH-NY-0004 : Heyer v. New York City Housing Authority and Bennett v. New York City Housing Authority


Additional Resources
 
  none on record

back
new people search