University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Stevens, Jane Greengold
City New York
State NY
Role(s) Attorney
Gender F
Case(s) CW-NY-0011 : S. v. City of New York
IM-NY-0008 : Yakubova v. Chertoff
IM-NY-0024 : M.K.B. v. Eggleston
IM-NY-0043 : Milanes v. Chertoff
IM-NY-0048 : Tsamcho v. Napolitano
PB-NY-0027 : Taylor v. Zucker
PB-NY-0029 : Hercules v. Doar
PH-NY-0004 : Heyer v. New York City Housing Authority and Bennett v. New York City Housing Authority

back
new people search