University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Dunn, Scott
City Brooklyn
State NY
Role(s) Attorney
Gender M
Case(s) IM-NY-0006 : Haitian Centers Council, Inc. v. McNary
IM-NY-0008 : Yakubova v. Chertoff
IM-NY-0010 : Canales v. Novak
IM-NY-0015 : Etuk v. Blackman
IM-NY-0029 : Wang v. Reno
IM-NY-0047 : Blesch v. Holder
IM-NY-0048 : Tsamcho v. Napolitano
IM-NY-0051 : Batalla Vidal v. Nielsen
IM-NY-0053 : Darweesh v. Trump

back
new people search